Waterschap begint met inspecties van dijken

Regio - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start weer met het inspecteren van dijken, de zogeheten dijkschouw. Er wordt gecontroleerd hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Het waterschap verwacht op enkele plaatsen de grasmat nog niet voldoende is hersteld.

Om de dijken in goede conditie te houden, controleert het waterschap ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier is het waterschap er op tijd bij om eventuele schades te herstellen.

Eisen

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. De aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen moeten bijvoorbeeld goed worden onderhouden. Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien.

Er wordt ook gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd, maar ook het egaliseren van molshopen en het verwijderen van opkomende begroeiing van bomen en struiken horen hierbij. Voor de sterkte van de dijken is het belangrijk dat wild, mollen en ander gedierte dat schade kan veroorzaken wordt bestreden.

Voor het overgrote deel voert het waterschap deze werkzaamheden zelf uit, omdat het eigenaar is van de meeste dijken in het werkgebied.

Het waterschap start maandag 24 september met de dijkschouw. In het werkgebied van WDODelta ligt in totaal 1000 kilometer dijken en kades.