Poasbargbossie in Ruinen is met hulp van paarden uitgedund

In het Poasbargbosje in Ruinen is de afgelopen weken hard gewerkt. Vanwege veel achterstallig onderhoud was er een flinke hoeveelheid werk te verrichten en zijn er ongeveer 130 bomen gekapt.

Dat moest gebeuren omdat de bomen voor een deel dood of in zeer slechte staat waren, maar ook omdat de letterzetter – een hardnekkige kever - de bomen had aangetast. Vooral in de sparren in het midden van het bosje was dat het geval. Het kappen van de bomen werd grotendeels door de gemeente gedaan. Het verwijderen van al het hout is door vrijwilligers gedaan, waarbij paarden zijn ingezet. De schade aan het bos werd daardoor beperkt.

Monumentaal

Er staan nog steeds bomen in het bosje die in matige staat verkeren, maar er staan ook monumentale bomen. Omdat het een gemengd en gevarieerd bosje is, leven er veel soorten dieren zoals egels, eekhoorns en vele soorten vlinders, maar ook tientallen verschillende vogelsoorten. Bij het kappen is daar volop rekening mee gehouden.

Een werkgroep werkt nu, met steun van Landschapsbeheer Drenthe, aan de herinrichting. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de school voor natuureducatie en gymlessen. Ook vanuit de buitenschoolse opvang kan er gespeeld worden. Wielerclub WTC-Ruinen is van plan een klein fietscrossbaantje aan te leggen voor de jeugd en verder blijft het bosje aantrekkelijk voor wandelaars. Om ondergroei extra te stimuleren, worden in het voorjaar de nodige struikachtigen geplant.

Sportcomplex

De Poasbarg is een gebied(je) binnen de bebouwde kom van Ruinen ten westen van de dorpskern, gelegen tussen de hoek Meppelerweg/Neuzendijk en het sportcomplex de Beate. De oorspronkelijke Poasbarg was een heuvel die op of achter het terrein lag, waar tegenwoordig Snoeken en JW Boon zijn gevestigd. De naam Poasbarg schijnt zijn oorsprong te vinden in het feit dat bij de daar gelegen zandheuvels in het verleden met Pasen een spel met eieren gedaan werd. Nadat de oorspronkelijke Poasbarg was afgegraven, werd voor de paasspelletjes de heuvel gebruikt waar nu het witte huis (nummer 11) staat.

Aan het eind van de jaren ‘50 werd een deel van de grond door de gemeente gekocht. Voor de gemeentearchitect werd het witte huisje op de heuvel gebouwd. Aan de Neuzendijk zat houtzagerij Pries, die de plas aan de oostzijde van de Neuzendijk gebruikte om bomen in te leggen: hout laten ‘wateren’ heette dat.

Zuiveringsinstallatie

In het begin van de jaren ‘60 werd de grond door het zuiveringsschap gekocht. Er werd op het huidige weilandje zuidelijk van het bosje een rioolzuiveringsinstallatie voor Ruinen gebouwd. Toen is de hoge heuvel, waar nu zo lekker over gefietst kan worden, wat vergroot. Waarschijnlijk om het zicht op de rioolinstallatie te verminderen en geluid en stankoverlast te beperken. Het huidige bosje was voor de rioolzuivering niet nodig. Het werd wat beplant en verder aan het lot over gelaten. In het bosje bevindt zich nu nog een oude pompkelder voor het rioolwater.

Rond de eeuwwisseling is een grotere zuiveringsinstallatie bij Echten in gebruik genomen. De rioolzuiveringsinstallatie in Ruinen was toen niet meer nodig en is weer afgebroken. Later is wat grond herverkaveld en werd de afvoersloot recht getrokken en. De gemeente was toen van plan daar een fietspad langs te leggen maar dat bleek bij nader inzien toch niet zo’n goed idee.