Gaan kleinere verenigingen in De Wolden minder huur betalen voor gebruik sporthal?

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het college opgedragen een onderzoek in te stellen naar de huurtarieven van een sporthal. Zo moet bekeken worden hoe kleine sportverenigingen uit de wind kunnen worden gehouden.

Gemeentebelangen diende bij de behandeling van de begroting een voorstel in met als achterliggende gedachte de mogelijke sloop van de oude gymzaal op sportpark De Baete in Ruinen. Dat betekent dat kleine verenigingen als judovereniging Jigoro Kano en gymnastiek vereniging DOO naar de duurdere sporthal moeten verkassen.

Alleen de VVD was tegen het voorstel omdat, zo sprak fractieleider Marcel Hulst, het verschil in huur maar een paar euro bedraagt. ‘Het gaat dan om misschien 15 euro per jaar per lid. We hebben begrepen dat het grootste probleem voor de verenigingen bij de vrijwilligers ligt.’ Wethouder Jan van ’t Zand antwoordde dat de motie sympathiek klinkt, maar dat kleine verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun bestaansrecht. ‘Ze kunnen ook een beroep doen op subsidie.’

‘Slopen is begrijpelijke keuze’

In de motie werd het afstoten of slopen van het 65 jaar oude sportgebouw een begrijpelijke keuze genoemd. ‘Maar de huidige gebruikers worden hiermee wel voor een voldongen feit geplaatst om van de vlakbij gelegen sporthal gebruik te maken. Juist voor deze kleinere verenigingen kan de levensvatbaarheid in gevaar komen.’

Het college krijgt de opdracht om te onderzoeken of voor kleinere verenigingen zonder andere inkomsten dan contributie, een aangepast tarief voor het gebruik van de sporthal zou kunnen gelden. Tevens lijkt het de indieners van de motie goed om te kijken of sporthal De Marse volstaat om het bewegingsonderwijs én alle sportverenigingen van Ruinen te huisvesten.