Woningbouw op oude plek van basisschool De Dissel

Ruinerwold - Het college steunt de plannen voor de bouw van woningen op de voormalige locatie van basisschool De Dissel in Ruinerwold. Daarvoor wil het college het bestemmingsplan veranderen.

Bijna 10 jaar geleden is basisschool De Dissel verhuisd naar Dijkhuizen 68a. In die tijd zijn meerdere plannen voorbij gekomen, maar geen van die initiatieven heeft geleid tot concrete bouw. Prins Bouw wil op die plek twee blokken van vier aaneengesloten woningen en een twee-onder-een-kapwoning bouwen. Na een inspraakronde en enkele aanpassingen aan het plan bleken er geen bezwaren van omwonenden te zijn.

Kostendekkend

De gemeente heeft het plan zelf in ontwikkeling. Het sloopt het gebouw, maakt het terrein bouwrijp en verkoopt de gronden. Op basis van de boekhoudkundige regels van de BBV dient de gemeente dan een grondexploitatie vast te stellen. Mede dankzij een te verwachten subsidie van de provincie Drenthe is de exploitatie kostendekkend te realiseren.

Een klein deel van het voormalige schoolterrein kan niet ontwikkeld worden vanwege de milieusituatie van het aangrenzende bedrijf (garage Jonkers en Dolfsma). Dit betekent dat in het bestemmingsplan een gebied met de aanduiding verkeer is opgenomen waarop een wijzigingsbevoegdheid naar wonen is neergelegd. De bestemmingswijziging kan toegepast worden op het moment dat de belemmeringen op grond van milieuregelgeving op het perceel Dijkhuizen 95 zijn opgeheven en een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.

Gemeentelijke grondexploitatie

De herontwikkeling De Dissel betreft een gemeentelijke grondexploitatie. Deze moet gelijktijdig met het bestemmingsplan worden vastgesteld door de raad. Dit is verwerkt in hetzelfde raadsvoorstel waarbij het bestemmingsplan wordt vastgesteld. De exploitatie is sluitend. Enerzijds stamt dit project uit het eind van de crisistijd en zijn er destijds al afspraken gemaakt over de prijzen van de kavels. Anderzijds is bij de provincie subsidie aangevraagd waardoor de exploitatie sluitend wordt.

Het alternatief is om het bestemmingsplan niet te laten vaststellen door de gemeenteraad. Gelet op het feit dat woningbouw op deze locatie al jarenlang wordt voorbereid en er bovendien geen zienswijzen zijn binnengekomen, is hier geen reden voor.