Kadernota 2020: 13,6 miljoen voor bouw MFA Zuidwolde

Zuidwolde - Bij het opstellen van de begroting 2019-2022, de nieuwe raads- en collegeperiode, is het collegeprogramma al redelijk uitgewerkt. Zo stelt de raad voor om in 2020 14,5 miljoen te investeren. Hiervan is 13,6 miljoen voor de realisatie van het MFA Zuidwolde.

‘Maar dat betekent niet dat er de komende tijd geen nieuwe zaken kunnen worden opgepakt. Er zijn veel initiatieven vanuit de Woldiger samenleving waar wij oog voor hebben. We zien het als een uitdaging om samen met de raad daarmee aan de slag te gaan.’ Dat schrijven de burgemeester en wethouders van De Wolden in hun Kadernota 2020.

De kadernota vormt de basis voor het opstellen van de programmabegroting en laat zien hoe de gemeente er financieel voorstaat. Tot en met 2023 zou de gemeente afstevenen op tekorten, maar het college stelt voor een aantal budgetten bij te stellen. Ook wil het college de komende jaren putten uit de algemene reserve en de reserve sociaal domein. Resultaat is een sluitende begroting.

Investeringen

Het college stelt de raad voor in 2020 bijna 14,5 miljoen euro te investeren. Hiervan is een groot deel (13,6 miljoen) voor het MFA Zuidwolde. Omdat met het MFA Zuidwolde een fors investeringsbedrag is gemoeid, stelt het college voor om voor de jaren 2020 tot en met 2023 af te wijken van het eerder ingestelde investeringsplafond van circa 4 miljoen per jaar. Het college houdt echter wel vast aan een gemiddeld totaal investeringsplafond van 4 miljoen per jaar. Door hiermee te schuiven lukt het om deze omvangrijke investering voor de periode tot en met 2023 binnen de afgesproken kaders te houden. De overige investeringen zijn divers. Zo wordt er onder andere naast de investering in een kunstgrasveld bij KIOS in Ruinerwold, geïnvesteerd in nieuwe kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen in Ruinen en de Wijk. Ook wordt er geïnvesteerd in het fietspad Gedempte Hoofddiep Kerkenveld, het verbeteren van evenemententerreinen in de Wijk en Zuidwolde en een urnenmuur in Zuidwolde.

Sociaal domein

De tekorten in het sociaal domein spelen vele gemeenten parten. Uit onderzoek blijkt dat vooral de jeugdhulp fors is toegenomen. Dit zien we ook terug in De Wolden. Zonder maatregelen is het de verwachting dat ook in 2019 en daarna een tekort ontstaat op de jeugdhulp. Het college is echter van mening dat de tekorten in de eerste plaats door aanvullende beleidsmaatregelen teruggebracht moeten kunnen worden en zet daar vol op in. Daarnaast wordt ook een aanvullende bijdrage vanuit het Rijk verwacht, waardoor het tekort verder kan worden teruggebracht.

Onroerendezaakbelasting

In de bestaande meerjarencijfers was reeds t/m 2020 rekening gehouden met een trendmatige verhoging van de OZB met 1,5%. Echter, het college stelt voor om niet automatisch deze trendmatige verhoging van de OZB door te voeren vanaf 2021. Verhoging kan plaatsvinden als hier noodzaak toe is in relatie tot de ambities van de gemeente en de bijbehorende maatschappelijke investeringen.

Raad over Kadernota

De raad debatteert donderdag 13 juni in eerste termijn over de nota. Dan houden de fracties ook hun algemene beschouwingen en geeft het college een reactie. Het raadsdebat begint om 13.30 uur. Op donderdag 27 juni is de verdere behandeling in tweede termijn en neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2020. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

De aanbiedingsbrief en de Kadernota 2020 zijn in te zien op de www.dewolden.nl, onder Raad en College/financiën.